Thay đổi port SSH trên Linux

5
(1)

Kiểm tra port SSH đang sử dụng trên VPS

netstat -atnp | grep "ssh"

Kiểm tra port định mở đã được sử dụng chưa. VD port 2222

netstat -atnp | grep ":2222"

Sửa file cấu hình để ghi đè port mới

vi /etc/ssh/sshd_config

Sửa chỗ ghi Port 22 cũ thành Port 2222. Xong lưu lại thoát ra

ESC + :wq
sshd -t

Mở firewall rule cho port SSH mới

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

Khởi động lại

systemctl restart sshd

Thường thì khi mới cài đặt VPS mà lỗi không mở được port là sẽ không có cách nào vào để gõ các lệnh trên bạn phải lên web của người bán VPS xem có cho kết nối VPS qua nền tảng trình duyệt không. Không được thì liên hệ nó bảo mở port bạn cần là được.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.