Fix Lỗi: Tập tin được tải không thể chuyển tới wp-content/uploads

4
(5)

Khi upload ảnh xảy ra lỗi: Có lỗi xảy ra khi tải file lên thư viện.(WordPress upload image error) hay Tập tin được tải không thể chuyển tới wp-content/uploads (The uploaded file could not be moved to wp-content/uploads/).

Thì có rất nhiều khả năng sảy ra như phân quyền sai (chmod), hoặc phân Group user sai. Điều này sảy ra khi bạn upload mới hoàn toàn 1 thư mục thư mục uploads mới khác lên thay thế thư mục cũ.

Cách giải quyết lỗi Tập tin được tải không thể chuyển tới wp-content/uploads:

Phân lại quyền (chmod) cho folder bằng cách di chuyển đến thư mục wp-content và thực hiện lệnh chmod 775 uploads (trên cửa sổ console) hoặc qua sftp như hình.

phân quyền lại thư mục
phân quyền lại thư mục

Cách 2 bạn thử để ý thư mục uploads đang được user nào quản lý. Vấn đề rất có thể là Group User đang quản lý thư mục đã bị hạn chế quyền bởi Web Server.

Tập tin được tải không thể chuyển tới wp-content/uploads
Tập tin được tải không thể chuyển tới wp-content/uploads

Bạn thử nhìn xem Group nào đang chiếm số lượng nhiều và xem Folder Uploads có khác Group không nếu khác thì lỗi có thể nằm ở đây. Bạn tiến hành đổi Group user cho thư mục Uploads bằng lệnh Console sau:

chown -R lsadm:lsadm /Pathtofolder/Uploads

Đổi chủ sở hữu một thư mục cho user/group

Với lsadm:lsadmOwner/Group đang nắm quyền chính ở đây các bạn không nên gõ lsadm:lsadm theo mình mà phải nhìn vào sự phân quyền trên chính Host của bạn để quyết định đổi Group nào. Vì tùy vào mỗi Webserver bạn đang dùng nó sẽ phân quyền cho các user khác nhau như root hay nginx

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.