Sửa lỗi phpMyAdmin – Error

5
(2)

phpMyAdmin – Error

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

Lỗi này là do phân quyền. Các bạn chỉ cần gõ lệnh dưới đây để phân quyền lại.

chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
service php-fpm restart
service nginx restart

Nếu bạn sử dụng web server khác thì chỗ nginx:nginx kia sẽ khác. VD trên áp dụng cho webserver nginx

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.