Ví dụ về việc chuyển file giữa 2 VPS

5
(5)

Đôi khi việc chuyển file hoặc download từ local Việt Nam đi các VPS nước ngoài sẽ gặp sự chậm trễ lớn, nếu bạn có một folder cần backup nhanh thì việc chuyển file giữa 2 con VPS sẽ là cách nhanh nhất nếu bạn học được lệnh dưới đây:

Lệnh chuyển folder từ VPS qua VPS:

Ví dụ về việc chuyển file giữa 2 VPS 2

scp -P 2222 /home/caidat/* [email protected]:/home/caidat/

Lệnh này để sử dụng cần sửa theo nhu cầu và vps của bạn

2222 là port đang mở

/home/caidat/* là vị trí thư mục VPS gốc muốn copy sang con VPS khác

root là user bạn sử dụng để quảng lý con VPS đích tới.

@2.56.116.96: là ip của VPS đích tới

/home/caidat/ là nơi bạn muốn lưu file được chuyển tới

Sau khi enter lệnh bạn sẽ được hỏi password, đây là pass để bạn vào con vps đích.

Lệnh chuyển file từ VPS qua VPS:

Ví dụ về việc chuyển file giữa 2 VPS 3

scp -P 2222 /home/caidat/20220224_carverlittleshop_1eaab942e4a764371718_20220224022959_archive.zip [email protected]:/home/

Cũng giống phần chuyển folder chuyển file bạn sẽ trỏ chính xác, gọi tên chính xác file cần chuyển trong dòng lệnh để chuyển đến VPS đích.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.